بایگانی‌ها

چگونه میتوان از یک کودن به یک متفکر تبدیل شد؟

کسب‌وکارهای نوپا:چگونه میتوان از یک کودن به یک متفکر تبدیل شد؟در یک کتاب فروشی مشتری از فروشنده پرسید یک کتاب ساده برای آموزش سیستم های عامل دارید مثلاً آموزش داس برای آدم های کودن.

 هرچند آن مشتری به شوخی این جمله را بر زبان آورد. اما فروشنده را به شدت به فکر فرو برد .پس از گذشت مدتی آن انتشارات کتاب های کودنها را منتشر کرد. در حال حاضر مجموعه کتاب های کودنها مشتمل بر۳۷۰ موضوع است که به ۳۲ زبان ترجمه شده و بیش از ۶۰ میلیون نسخه از آنها به فروش رفته است .این یک داستان واقعی است که شخصی به شوخی حرف میزند تا آدم خوش فکری آن را ایده ای جالب یافته و عملی می سازد.

اشخاص خوش فکر می توانند ایده ها را از اتفاقات روزمره دریافت کرده و عملی سازند مدیران این انتشارات معتقدند که:.در کارآفرینان و انسانهای خود ساخته ،خوش فکری از ویژه گی های شخصیتی محسوب می شود. هیچ وقت نمی توان موفقیت و پیروزی بزرگی را مشاهده کرد و اثر خوش فکری و مثبت اندیشی را در آن ندید .خوش فکر بودن یکی از مهارت های مهم زندگی برای مدیریت بهتر زندگی کردن است .

 جان ماکسول در کتاب مدیریت زندگی می گوید :برای اینکه به یک متفکر عالی تبدیل شوید، باید ابتدا یک متفکر خوب باشید و قبل ازیک متفکر شدن باید به یک متفکر تبدیل شوید .برای متفکر شدن هم ابتدا باید طرز فکر خود را بهبود بخشید .بنا بر این باید در گام نخست پدیده‌های بد را رها سازید .این کار باید روزانه تمرین شود و در این راه پشتکار نقش اساسی را بر عهده دارد .برای تبدیل شدن به یک خوش فکر بیشتر فکر کنید، ایده ها به محض جوشش بهتر هم می شوند و به مرور بهبود می یابند .تمرکز بر موارد مثبت فکر به شما کمک می کند تا خوشبختی را در خود تقویت کنید.

گروه آموزش

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه