بایگانی‌ها

بازار یابی به شیوه گدا!

کسب‌وکارهای نوپا:بازار یابی به شیوه گدا!یک حکایت تاریخی واقعی است بدین شرح که:دو گدا در خیابان نزدیک کُلوسیُو شهر رم کنار هم نشسته بودند. یکی از آنها روی زمین صلیبی گذاشته بود و دیگری یک ستاره داوود. مردمی که از آنجا رد میشدند به هر دو نگاه میکردند ولی فقط در کلاه گدائی که صلیب داشت پول مینداختند…

کشیشی از آنجا میگذشت؛ مدتی ایستاد و دید که مردم به گدائی که ستاره داوود دارد کمکی نمیکنند.


جلو رفت و گفت: رفیق بیچاره من، متوجه نیستی؟ اینجا یک کشور کاتولیکه، تازه مرکز مذهب کاتولیک جهان هم هست. پس مردم به تو که ستاره داوود داری به خصوص که درست نشستی بغل دست گدائی که صلیب دارد چیزی نمیدهد. در واقع از روی لجبازی هم شده به او پول میدهند نه به تو.

گدائی که ستاره داوود داشت بعد از شنیدن حرفهای کشیش رو کرد به گدای صاحب صلیب و گفت:
هی “موشه” نگاه کن ببین کی آمده به برادران “گلدشتین” بازاریابی یاد میده؟

(خانواده گلدشتين؛ خاندانى ثروتمند و يهودى تبار بودند)

گروه کسب و کار

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه